Strona 1 z 1

Kopia elektroniczna

Post: pt cze 19, 2015 6:53 pm
autor: Pyxis
Funkcja "Kopia elektroniczna" pozwala przechowywanie kopii elektronicznej faktur w plikach bez potrzeby ich drukowania w formie papierowej. Formę taką od 1 sztycznia 2011 dopuszcza Rozporzadzenie Ministra Finansów (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm. ; Dz.U. Nr 244, poz. 1627). Nie jest kopią elektroniczną wydruk faktur w postaci plików PDF. Taka opcja nie spełnia wymagań narzuconych przez MF i nie jest uznawana przez urzędników skarbowych.

Pyxis generuje kopie faktur w jednym pliku tekstowym (dat) do którego generowany jest certyfikat z sumą kontrolną (sig). Zestaw tych 2 plików stanowi pełną kopie elektroniczną faktur. Są one umieszczane w katalogu eksportów. Przegladanie pliku dat jest możliwe za pomocą ogólnodostępnych narzędzi do przeglądania plików tekstowych. Weryfikacji pliku dat dokonuje się na podstawie klucza zapisanego w pliku sig. Jakakolwiek ingerencja w zawartość pliku z danymi powoduje niezgodność jego weryfikacji. Plik kopii certyfikować może tylko program Pyxis i tylko na podstawie danych faktur zawartych w bazach programu. Nie istnieje wiec możliwość manipulowania zawartością pliku z kopiami elektronicznymi faktur.

Wygenerowane pliki z kopią elektroniczną faktur należy zapisać na niekasowalnym nośniku danych (CD, DVD) i zarchiwizować. Nośnik należy przechowywać przez okres 5 lat.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 244, poz. 1627).

§ 21. 2. Podatnicy przechowują faktury, faktury korygujące, a także duplikaty tych dokumentów, w podziale na okresy rozliczeniowe w dowolny sposób zapewniający:
1) autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
2) łatwe ich odszukanie;
3) organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej umożliwiający tym organom również przetwarzanie danych w nich zawartych.
3. Autentyczność pochodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt 1, oznacza pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury.
4. Integralność treści, o której mowa w ust. 2 pkt 1, oznacza, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura.”;

Budowanie plikow kopii elektronicznej:
Obrazek

Weryfikacja zapisanych plików:
Obrazek